int(1)

Novinky

Obec Příkrý

Obec Příkrý
Příkrý 70
513 01

starosta:
Libor Novák
tel.607 604 335

zástupce:
David Šturc

obec.prikry@centrum.cz

datová schránka:
ktian9a

IČO:00276022

účet u KB Semily:
8429 581 / 0100

účet ČNB:
94-54410451/0710

úřední hodiny:
pondělí, středa
18:00-20:00O Obci

Statistické údaje

ZUJ: 577 421
Statut města: Ne
Počet částí: 2 (Příkrý, Škodějov)
Katastrální výměra: 727 ha
Počet obyvatel: 245
Z toho v produktivním věku: 126
Průměrný věk: 42,1 Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne

Historický vývoj obce

   Historický vývoj obce Příkrý je nutno do jisté míry posuzovat odděleně od obce Škodějov, přestože obě obce dnes tvoří jednu samosprávní obec. Jsou od sebe odděleny přirozenou terénní hranicí hřbetu Na vrších (593m/m), Skalka (610m/m), Benešov (568m/m), kdy Příkrý leží na severozápadním prudkém svahu, spadajícím úžlabími potoků do údolí Vošmendy, která se u Želez- ného Brodu vlévá do řeky Jizery. Škodějov leží východně od zmíněného předělu, v široce rozevřeném údolí Honkova potoka, který se jižně od Rybnic vlévá do Jizery.
   Každá z obcí také až do 18. století náležela jinému panství. Škodějov tak přirozeně spádoval k Roprachticím, kde byl nejbližší kos- tel a kam taká děti chodili do školy.
   Kulturní historie obou obcí nebyla tak bohatá, jako blízkého Bozkova nebo Jesenného. Ani jedna z obcí nemá kostel a vlastní hřbitov v Příkrém byl založen až v roce 1908. Do té doby se pohřbívalo v Semilech.
   Přesná doba vzniku obcí není známa. Vznikly zřejmě v době kolonizace Pojizeří, jehož kulturním centrem bylo ve 12. století Mni- chovo Hradiště. V údolí Jizery se těžila železná ruda. Hornickou osadou byl Dolní Bozkov, odkud se z hutí a hamrů odváželo surové železo do dnešního Železného Brodu.

Příkrý

   První písemná zmínka o Příkrém pochází z roku 1623. V roce 1634 je zmiňována krčma v Příkrém. V té době (1635) odvádělo desátky 23 osob faře semilské.
   Po roce 1754 je připojeno panství jesenské, kde ležel Škodějov, k panství semilskému, které od roku 1824 patřilo K. A. Roha- novi a v roce 1852 byl Škodějov připojen k Příkrému.
Za Marie Terezie, zhruba kolem roku 1751 byla postavena zvonice v Příkrém.
   V roce 1812 byla v Příkrém ustanovena exkurentní škola, v roce 1838 pak samostatná škola. V roce 1841 již školu navštěvovalo 87 dětí, přičemž 21 dětí z obce do školy nechodilo. V roce 1881 již navštěvovalo školu 134 dětí. V té době (1869) měla obec Příkrý 721 obyvatel.
   V roce 1866 byla postavena silnice přes Příkrý, která spojovala Semily s Vysokým nad Jizerou. S dobrým dopravním spojením na Semily souvisí i vznik brusírny korálů v místech dnešní továrny CHALKO, kterou založilv roce 1884 Čeněk Novotný. Ale již brzy po založení, v roce 1896 byla brusírna v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu, v jinak velmi chudém Podkrkonoší a zej- ména v Pojizeří změněna na mechanickou tkalcovnu se 40 stavy. Význam tkalcovny a její úspěšnost dokládá skutečnost, že již 4 ro- ky po vzniku tkalcovny byla rozšířena na 150 stavů a po požáru v roce 1909 byla vybudována tkalcovna nová se 314 stavy, ve kte- ré byl v roce 1927 vyráběn široký sortiment textilních výrobků - damašky, froté, utěrky, stuhy, knoty, ponožky, šněrovadla, pun- čochy, leštěné příze, lepené stuhy. Pracovalo zde na 240 pracovníků ve dvou směnách nejenom z Příkrého, ale i z Bozkova, Škodě- jova, Nouzova, Cimbálu a Bitouchova.
   Továrna v té době poskytovala mnoha lidem a byla pro obec i okolí velmi důležitá. Přesto se její vliv ve výstavnosti obce příliš neuplatnil.
   V roce 1924 byl v horní části obce obecní chudobinec, v roce 1931 pak zavedena elektřina.
   V poválečném období byla rekonstruována tkalcovna a v roce 1949 založeno JZD. V roce 1953 bylo započatu s výstavbou kravína.
V roce 1957 byl vybudován rozvod pitné vody v obci.
V roce 1950 však již měla obec pouze 422 obyvatel a tento počet nadále klesal. V roce 1965 tkalcovna se 190 mechanickými stavy zaměstnávala 79 pracovníků a v roce 1970 měla obec již pouze 340 obyvatel. V roce 1970 bylo započato s výstavbou čistí- cího a čerpacího zařízení na Vošmendě pro dodávku pitné vody do Semil. V roce 1980 má obec již jenom 290 obyvatel a význam továrny poklesl ve srovnání s rozsáhlou sítí středních a větších textilních továren v údolí Jizery.

Škodějov

První písemná zmínka o Škodějovu je starší než u Příkrého a pochází z roku 1388. V roce 1624 patřil Škodějov k panství nava- rovskému a Albrechtu z Valdštejna prodal Navarov s vesnicemi Jesenné, Roztoky, Helkovice, Jílové, Vlastiboř, Bohunovsko a Škodějov paní Gertrudě de Lamotte.

V letech 1644 - 1754 néležel Škodějov k panství Jesenskému, které bylo hrabětem F. V. Melesinem připojeno k panství semil- skému.

V roce 1834 měl Škodějov ve 28 domech 242 obyvatel. Porovnáníse stavem v roce 1924, kdy ve 29 domech žilo 110 obyvatel

svědčí o tom, že v chalupách bydleli ještě podruzi.

V letech 1858 - 1860 byly na rybnicku znovu otevřeny staré doly na měď. Ruda se odtud dovážela povozy do Horní Rokytnice, kde byla tavící pec. Doly byly po čase opět uzavřeny a těžba znovu obnovena až v roce 1911.

V roce 1881 bylo zavedeno ve Škodějově zimní vyučování, které trvalo od 1. 11. do 31. 3., aby děti nemusely v zimě a ve sněhu

docházet do Roprachtic, kam chodily zbytek roku. V roce 1890 se již celý rok vyučovalo po domech. V té době měla obec 176 obyvatel. V roce 1900 byla postavena školní budova.

V roce 1952 bylo založeno JZD, které se po roce rozpadlo. V té době měla obec již jen 176 obyvatel a jejich počet se dále sni- žoval.

V roce 1956 byla zrušena škola a děti dojížděli do Příkrého. V tomto roce bylo započato s průzkumy bohatosti měděné rudy. Vrty zaměstnávaly až 50 lidí.

V roce 1957 bylo znovu založeno JZD. V roce 1960 byla započata stavba silnice od Zimrova k dolům. V roce 1963 však byla důlní činnost ukončena. Silnice však byla dokončena včetně osvětlení. V roce 1972 pak znovu pokračoval výzkum těžby. V roce 1970 měl Škodějov již jen 52 obyvatel a v roce 1980 43 obyvatel.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se